Jednostrani raskid potrošačkog ugovora sklopljenog na daljinu

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, najkasnije u roku od 14 dana od sklapanja ugovora.
U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, navedeni rok započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Potrošač je prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora dužan obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
Izjavu o raskidu Potrošač može dostaviti na adresu Prodavatelja:

T.Č.T. d.o.o.  Ilica 191, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: ante.cuic@tct-author.hr

Prodavatelj će Potrošaču bez odgađanja dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
Potrošač je dužan vratiti proizvod Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obavijesti o odluci Potrošača da raskida ugovor.
Prodavatelj će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Potrošača da raskida ugovor, vratiti Potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Iznimno, Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.
Kod ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.
Povrat plaćenoga bit će izvršen služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako Potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Kupac je dužan dostaviti neoštećeni proizvod u originalnom pakiranju sa svom dodatnom opremom i dokumentacijom s kojima je bio originalno isporučen, uključujući i račun.
Izravne troškove povrata robe dužan je snositi Kupac.
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ako kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga, a ambalaža nije oštećena, Prodavatelj ima pravo uskratiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda od uplaćenog iznosa.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari, osim kod potrošačkih ugovora.
Na pregled stvari, vidljive i skrivene nedostatke i odgovornost za pravne nedostatke primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Nedostatak postoji:
1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
5) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
6) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
7) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
8) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
9) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
10) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.
Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku ovlašten je:
1) zahtijevati od Prodavatelja uklanjanje nedostatka,
2) zahtijevati od Prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
4) izjaviti da raskida ugovor. U svakom od navedenih slučajeva, Kupac ima pravo i na naknadu pretrpljene štete.
Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka, Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.
Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.
Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se bes¬platno, u razumnom roku, računajući od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku i to bez znatnih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je Kupcu ta stvar bila potrebna. Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.
Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak na zakonom propisani način, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.
Ako je nedostatak neznatan, Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke, uključujući i pravo na popravljanje štete.
Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Prodavatelj.
Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se bes¬platno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.
Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.
Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora, osim ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostranoobveznih ugovora zbog neispunjenja, a Kupac duguje Prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.
Ako Kupac raskine ugovor o kupoprodaji zbog nedostatka stvari, vraća stvar Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj Kupcu nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili dokaz da je Kupac stvar poslao natrag.
Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Ipak, Kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze Kupca da pregleda stvar, ili ako je Kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.
Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju.
Kako bismo što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev, molimo Vas da nam dostavite sljedeću dokumentaciju:
Za reklamaciju bicikla:
· Kopiju računa bicikla
· Kopiju jamstvenog lista bicikla
· Fotografiju cijelog bicikla
· Fotografije oštećenja zbog kojeg se reklamira okvir ili dio (iz više kutova)
· Fotografije serijskog broja bicikla (nalazi se ispod osovine pogona)
Za reklamaciju opreme, odjeće i ostalih proizvoda:
· Račun artikla
· Fotografiju cijelog oštećenog artikla
· Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova)
· Fotografije serijskog broja artikla (ako postoji) 

Komercijalno jamstvo

Komercijalno jamstvo je svaka obveza kojom se Prodavatelj ili Proizvođač (Davatelj jamstva), povrh zakonske obveze Prodavatelja koja se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke stvari, obvezuje Kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora.
Proizvod ima jamstvo ako je za određeni proizvod izdan jamstveni list, bilo od prodavatelja, bilo od proizvođača. Valjanost jamstva podrazumijeva da se Kupac pridržava uputa koje su navedene na jamstvenom listu te uz uvjet da se Kupac obrati Davatelju jamstva unutar jamstvenog roka i priloži račun Prodavatelja za navedeni proizvod.
Ako Kupcu nije uručen jamstveni list, proizvod nema komercijalno jamstvo te se u tom slučaju Kupac može obratiti prodavatelju radi daljnjih informacija odnosno koristiti se pravima koja mu pripadaju iz odgovornosti Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari. Svako komercijalno jamstvo obvezujuće je za Davatelja jamstva u skladu s uvjetima utvrđenima u izjavi o komercijalnom jamstvu i povezanom reklamnome materijalu dostupnima u trenutku ili prije sklapanja ugovora.
Ako proizvođač jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.
Ako prodavatelj jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati od prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.
Ako stvar ne zadovoljava određenu specifikaciju ili druge zahtjeve koje je Prodavatelj odnosno Proizvođač jamčio, Kupac može zahtijevati popravak ili zamjenu stvari tijekom jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio te ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.
Ako Prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, Kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.
U slučaju kad je izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene odnosno od vraćanja popravljene stvari. Prava Kupca po osnovi jamstva gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je zatražio popravak ili zamjenu stvari.
Komercijalno jamstvo ne utječe na ostala prava koja Kupcu pripadaju po drugim osnovama, posebice prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke. Na odnose između prodavatelja, odnosno proizvođača i kupca, vezano uz materijalne nedostatke i komercijalno jamstvo, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zaštiti potrošača.